گزارش تصویری

بازدید مدیرکل تجسمی از کارگاه هابازدید مدیرکل تجسمی از کارگاه ها
1401/06/09

سه روز کارگاهسه روز کارگاه
1401/06/08

آیین افتتاحیهآیین افتتاحیه
1401/06/06

پذیرش هنرجویان منتخبپذیرش هنرجویان منتخب
1401/06/06

نشست رسانه اینشست رسانه ای
1401/05/30

بازدید مدیرکل تجسمی از داوری هابازدید مدیرکل تجسمی از داوری ها
1401/05/26

جلسات انتخاب هنرجویانجلسات انتخاب هنرجویان
1401/05/25